S.K

 

 

 

Web Design : Tsuyoshi Otsu (THROUGH)
Photography&movie : Makoto Kazakoshi

https://www.urban.meijo-u.ac.jp